Skip to main content
Referensuppdrag

Några av våra kunder och uppdrag.

Aarsleff – Majorna tågdepå

Framtagande av byggunderlag avseende Bana/Mark samt FD avseende ombyggnation av vattenburen växelvärme.

Aarsleff – Sävenäs tågdepå, et.3

Västtrafik ska bygga ut Sävenäs järnvägsdepå för utökad underhållskapacitet på regionens fordon. Projektet är en totalentreprenad som omfattar ny järnvägsdepå med tillhörande om- och utbyggnad av järnvägsanläggning. Det blir en helt ny spårhall med fyra spårplatser i direkt anslutning till befintlig spårhall, samt ut- och ombyggnad av befintliga komplementbyggnader för verkstad, miljörum, teknikrum, lager, etc. Skanska ansvarar för husbyggnation och Anker för MBESTK-arbetena.

Ikonetts del i uppdrag är att ansvara för projekteringen av MBESTK-arbetena tillsammans med UK.

Aarsleff – Värö Bruk

Södra har valt att elektrificera sin järnvägsanslutning för Värö Bruk mot Västra stambanan.

Ikonett ansvarar tillsammans med UK för framtagande av bygghandling och relationsdata avseende banöverbyggnad, belysning, KTL och kanalisation.

AFRY – Nässjö-Värnamo, elektrifiering

Framtagande av systemhandling, förfrågningsunderlag samt förvaltningsdata för arbete med elektrifiering av enkelspåret mellan Nässjö-Värnamo. Projektet omfattar elektrifiering av banan Nässjö-Vaggeryd-Värnamot samt höjd hastighet mellan Vaggeryd-Värnamo.

Ikonett resursförstärker AFRYs projekteringsorganisation och tar helhetsansvar kring teknik Kanalisation.

COWI – Häggvik Sydlig entré

I projekt Häggvik sydlig entré kommer ny stationsentré byggas och ansluta till befintlig perrong. Projektet samfinansieras av Sollentuna Kommun, Trafikverket, Trafikförvaltning och SEOM (Sollentuna Energi Och Miljö).

Ikonett hjälper till med Tele, Kanalisation, Bana och Kalkyl.

COWI – Kvilleleden

I projekt Kvilleleden ingår bland annat nytt dubbelspår på Bohusbanan och pendelstation vid Brunnsbo. Projektet är en del av Västsvenska paketet.

Ikonett hjälper till med sena justeringar och upprättningar för projektering Bana.

Projektet finansieras av Trafikverket och Göteborgs stad.

COWI – Sävenäs godsbangård

Sävenäs godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige och ska moderniseras med nytt signalställverk, en del kontaktledningar och hårdvara i rangerställverket. Sävenäs Godsbangård är beläget i Göteborg vid Sävenäs station.

Projektet genomförs gemensamt av Cowi och Systra.

Ikonett ansvarar för kanalisation, samordnad kabelförläggning och ledningssamordning i samband med projekteringen. I projektet ingår även BIM.

Karlskrona Kommun – Rivning kombiterminal Verkö

Verkö kombitermial ska byggas om och första steget är rivning av befintlig kombiterminal med tillhörande spårförkortning och sektionering av KTL.

Ikonett ansvarar för detaljprojektering av Bana/Mark och UK (Ramboll) för KTL Levererade handlingar ingår som FFU för upphandling av Entreprenör.

Norconsult – ERTMS Polcirkeln och ERTMS Stockaryd

ERTMS innebär ett teknikskifte för svenska järnvägen. Vi går från ett äldre system med skiftande teknik in i ett standardiserat och digitaliserat system. I och med skiftet till det nya signalsystemet tas de optiska signalerna vid spåret bort och ersätts med hyttsignalering. Föraren får körbesked och annan information direkt på en monitor i sitt fordon.

Ikonett ansvarar för kanalisation, samordnad kabelförläggning och ledningssamordning i samband med projekteringen av några av de första upphandlade projekten i Sverige. I projekten ingår även BIM.

Under projektets gång köpte Norconsult PE. Ikonett fullföljde arbetet med Norconsult avseende  projektering av kanalisation men även tele.

Ramboll – Göteborg-Borås

Lokaliseringsutredning avseende höghastighetsjärnväg för sträckan Göteborg-Borås. Sträckan består av ca 6 mil nytt dubbelspår, sträckan är del av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg.

Ikonetts del i uppdraget är att resursförstärka i kunds organisation med specialistkompetens inom tele.

Ramboll – Klaffbro Vänersborg

Renovering- och restaureringsarbete på unik järnvägsbro i modell klaffbro i Vänersborg. Uppdragets utförs som en TE tillsammans med PEAB.

Ikonett resursförstärker kunds organisation med kanalisationskompetens.

Ramboll – Uppsala planskilda korsningar

2st befintliga plankorsningar byggs om till planskildakorsningar, gatorna läggs i tunnel under järnvägeen. Nytt vändspår byggs även parallellt med nuvarande järnvägsspår.

Ikonett resursförstärker kunds projekteringsorganisation och tar helhetsansvar för teknik Tele.

Rejlers – Alex pilotanläggningar

Dagens vägskyddsanläggningar byggda i reläteknik fasas ut och ersätts av ny förbättrad teknik i form av Alex. 

Projekteringen utförs parallellt av fyra konsultföretag, som projekterar samma fyra anläggningstyper för olika platser. Två av anläggningarna för varje konsult kommer att byggas, resterande projekteringar används som referensmaterial.

Ikonett ansvarar för kanalisation åt ett konsultföretag i pilotprojekteringen för anläggningar av typerna:

  • Helbomsanlägging
  • Halvbomsanläggning
  • Helbomsanläggning för GC
  • Ägovägsbom

I uppdraget ingår även merbeställning av rollen BPU (byggplatsuppföljning) för de projekterade anläggningarna i Luleå och Boden avseende kanalisationsarbetena.

SIBEK – NUVA Östersund 0001

I Östersund ska fyra vägskydd byggas om med ny vägskyddsteknik – ALEX. Detta projekt är det första upphandlade i den nationella utrullningen av den nya tekniken.

Ikonett ansvarar för kanalisation under projekteringsskedet.

SIBEK – Saltsjöbanan Höjden

SL ska införa ALEX, detta är första projektet där vägskydd Höjden byggs om med ny teknik. Projektet utförs som TE där Infranord är Entreprenör.

Ikonett ansvarar för kanalisation, mark samt LSP under projekteringen.

STI (Stockholms Tekniska Institut) – Lärare i kurs kanalisation

Ikonett ansvarar för framtagande av kursmaterial och examination samt lärarleder kurs i kanalisationsprojektering för järnvägsstudenter. Utförda kurser för klasserna JVG17, JVG18, JVG19, JVG20, JVG21 och JVG22.

Sweco – Div. kalkyluppdrag

Ikonett har via ramavtal avropets av kund för kalkyluppdrag i kund pågående uppdrag, till exempel OLP2, Lärje, Helsingborg C Övre, Kiruna, LKAB, Västerås rangerbangård, Bräcke, Västeraspby, Tumba-Flemingsberg, Aitik och många fler.

Sweco – Hofors-Granstanda

I projekt signalåtgärder Hofors-Granstanda har Ikonett resursförstärkt kunds projekteringsorganisation inom Mark, där Ikonett tagit ett heltansvar för teknik Mark.

Sweco – NBK202 (Norrbottniabanan)

I projekt Norrbottniabanan del NBK202 byggs ny järnväg mellan Norra Tuvan-Skellefteå.

Ikonett ansvarar för kanalisationsprojektering.

Sweco – NBK204 (Norrbottniabanan)

I projekt Norrbottniabanan del NBK204 byggs ny järnväg mellan Grandbodarna-Södra Tuvan.

Ikonett ansvarar för projektering av Mark (järnväg).

Sweco – Tillberga-Jädersbruk

Spår- och växelbyteprojekt mellan Tillberga-Jädersbruk där Ikonett ansvarat för Markprojektering

Sweco – Västeraspby-Långsele ALEX

Uppdrag för utbyte av befintliga vägskydd till ny teknik, ALEX.

Ikonett ansvarar för kanalisationsprojektering

Systra – Opto 2.0 Hässleholm-Malmö

Framtagande av FFU/BH och FD avseende nyförläggning av ny Opto-anläggning för sträckan Hässleholm-Malmö. Projektet ingår i det nationella programmet för Opto 2.0 där nya dukter för nytt signalsystem ERTMS förläggs. https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/teknik/nytt-fibernat-langs-med-jarnvagen–opto-2.0/

I projektet förstärker Ikonett upp kunds projekteringsorganisation avseende projektering av Tele och Kanalisation.

Sävsjö Kommun – Stockarydsterminalen spårförlängning

Detaljprojektering avseende spårförlängning med tillhörande flytt av väg. Ikonett har, tillsammans med Tekona, ansvarat för projektering av Bana, Mark och Väg.

Trafikverket – ERTMS specialist Mark/Kanalisation

ERTMS-programmet består av Förberedande och Införande.

Ikonetts del i programmet är att resursförstärka med specialister inom mark och kanalisation i kunds uppdragsorganisation, främst inom ERTMS utrullning och  Opto 2.0.

Trafikverket – Fjärrstyrning Ystad-Simrishamn

Sträckan Ystad-Simrishamn bemannas i dagsläget av lokala tågklarerare i Ystad samt Tomelilla, och kan inte styras eller övervakas från trafikledningscentralerna. För att involvera dessa driftplatser i det nationella tågnätet införs fjärrstyrning. Åtgärden kommer att bidra till en säkrare arbetsmiljö tack vare de automatiska säkerhetssystemen.

Ikonett ansvarar för kanalisation och samordnad kabelförläggning i samband med omarbetning av en tidigare upphandlad projektering. 

Trafikverket – Väg specialist Tele

Ikonett resursförstärker med specialist inom Tele för framtagande av förfrågningshandlingar samt teknikstöd för div. investeringsprojekt avseende Väg och Järnväg.

Trafikverksskolan – Lärare i kurs kanalisation (BAPKAB)

Ikonett ansvarar för genomförande och uppjustering av befintligt kursmaterial för Trafikverksskolans kurs inom Kabelkanalisation – BAPKAB.

Tyrens – Mälarbanan

Mälarbanan är en av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor. Därför kommer befintligt dubbelspår kompletteras med ytterligare två spår för del Tomteboda-Kallhäll. Pendeltågen kommer att trafikera de mittersta spåren och regional trafik de yttre.

Ikonetts resursförstärker, via Berell IT, kunds projekteringsorganisation inom Tele. 

Tyrens – Södra Centrala Nacka

Södra Centrala Nacka är en del av Nacka stad – en långsiktigt hållbar stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur, stadspark, skola, idrottsplatser med mera. Här planeras en överdäckning av motorvägen, en ny bussterminal och tunnelbanans nya stationer Järla och

Projektformen är totalentreprenad och finansieras av Nacka Kommun och Nacka Vatten och Avfall. Skanska tillsammans med Tyrens utför projektet där Ikonett resursförstärker inom detaljprojektering Mark.

 

 

Skanska utför projektet tillsammans med Tyrens

Mälarbanan är en av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor. Därför kommer befintligt dubbelspår kompletteras med ytterligare två spår för del Tomteboda-Kallhäll. Pendeltågen kommer att trafikera de mittersta spåren och regional trafik de yttre.

Ikonetts resursförstärker, via Berell IT, kunds projekteringsorganisation inom Tele. 

WSP – Högdalsdepån

Utbyggnaden av tunnelbanenätet i Stockholm innefattar ny tunnelbana och nya stationer på fyra olika sträckor. Detta kommer att kräva nya tåg, ny kapacitet för att underhålla tågen och utökad plats att ställa dem när de inte är i trafik. I anslutning till den befintliga depån i Högdalen planeras därför ytterligare depåfunktionalitet med bland annat nya uppställningsspår i berget.

Depån ska användas av tåg som trafikerar de blå och gröna tunnelbanelinjerna. I uppdraget ingår att utveckla och projektera den nya tunnelbanedepån samt den befintliga depån.

Ikonetts del i uppdraget är att resursförstärka kunds projektorganisation avseende kanalisationsprojektering.

WSP – Nyköping resecentrum

Trafikverket bygger nytt resecentrum i Nyköping, för ökad kapacitet och smidig/tillgänglig transportbyten mellan tåg, buss, cykel och bil. resecentrumet får nya entrébyggnader, järnvägsbroar samt gångförbindelser för järnvägsanslutningar.

Ikonetts del i uppdraget är att resursförstärka kunds projektorganisation avseende kanalisationsprojektering.

WSP – Olskroken planskildhet

I Olskroken möts Bohusbanan, Norge-Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. I samma punkt ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet. Detta gör denna punkt till en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik.

En ombyggnad i Olskroken, där järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, kommer att höja kapaciteten och öka framkomlighet samt driftsäkerheten för all tågtrafik till och från de anslutande banorna. Ombyggnationen av Olskroken är en del av Västlänken.

Ikonett ansvarar för kanalisation, samordnad kabelförläggning och är även Blockledare i kunds projekteringsorganisation.