Referensuppdrag

Några av våra kunder och uppdrag.

COWI - Kvilleleden

I projekt Kvilleleden ingår bland annat nytt dubbelspår på Bohusbanan och pendelstation vid Brunnsbo. Projektet är en del av Västsvenska paketet.

Ikonett hjälper till med sena justeringar och upprättningar för projektering Bana.

Projektet finansieras av Trafikverket och Göteborgs stad.

COWI - Sävenäs godsbangård

Sävenäs godsbangård är en av de större rangerbangårdarna i Sverige och ska moderniseras med nytt signalställverk, en del kontaktledningar och hårdvara i rangerställverket. Sävenäs Godsbangård är beläget i Göteborg vid Sävenäs station.

Projektet genomförs gemensamt av Cowi och Systra.

Ikonett ansvarar för kanalisation, samordnad kabelförläggning och ledningssamordning i samband med projekteringen. I projektet ingår även BIM.

PE - ERTMS Polcirkeln och ERTMS Stockaryd

ERTMS innebär ett teknikskifte för svenska järnvägen. Vi går från ett äldre system med skiftande teknik in i ett standardiserat och digitaliserat system. I och med skiftet till det nya signalsystemet tas de optiska signalerna vid spåret bort och ersätts med hyttsignalering. Föraren får körbesked och annan information direkt på en monitor i sitt fordon.

Ikonett ansvarar för kanalisation, samordnad kabelförläggning och ledningssamordning i samband med projekteringen av några av de första upphandlade projekten i Sverige. I projekten ingår även BIM.

Rejlers - Alex pilotanläggningar

Dagens vägskyddsanläggningar byggda i reläteknik fasas ut och ersätts av ny förbättrad teknik i form av Alex. 

Projekteringen utförs parallellt av fyra konsultföretag, som projekterar samma fyra anläggningstyper för olika platser. Två av anläggningarna för varje konsult kommer att byggas, resterande projekteringar används som referensmaterial.

Ikonett ansvarar för kanalisation åt ett konsultföretag i pilotprojekteringen för anläggningar av typerna:

  • Helbomsanlägging
  • Halvbomsanläggning
  • Helbomsanläggning för GC
  • Ägovägsbom

I uppdraget ingår även merbeställning av rollen BPU (byggplatsuppföljning) för de projekterade anläggningarna i Luleå och Boden avseende kanalisationsarbetena.

SIBEK - NUVA Östersund 0001

I Östersund ska fyra vägskydd byggas om med ny vägskyddsteknik - ALEX. Detta projekt är det första upphandlade i den nationella utrullningen av den nya tekniken.

Ikonett ansvarar för kanalisation under projekteringsskedet.

STI (Stockholms Tekniska Institut) - Lärare i kurs kanalisation

Ikonett ansvarar för framtagande av kursmaterial och examination samt lärarleder kurs i kanalisationsprojektering för järnvägsstudenter. Utförda kurser för klasserna JVG17, JVG18, JVG19 och JVG20.

Trafikverket - Fjärrstyrning Ystad-Simrishamn

Sträckan Ystad-Simrishamn bemannas i dagsläget av lokala tågklarerare i Ystad samt Tomelilla, och kan inte styras eller övervakas från trafikledningscentralerna. För att involvera dessa driftplatser i det nationella tågnätet införs fjärrstyrning. Åtgärden kommer att bidra till en säkrare arbetsmiljö tack vare de automatiska säkerhetssystemen.

Ikonett ansvarar för kanalisation och samordnad kabelförläggning i samband med omarbetning av en tidigare upphandlad projektering. 

Trafikverksskolan - Lärare i kurs kanalisation (BAPKAB)

Ikonett ansvarar för genomförande och uppjustering av befintligt kursmaterial för Trafikverksskolans kurs inom Kabelkanalisation - BAPKAB.

Tyrens - Dunsjö-Jakobshyttan

Dunsjö-Jakobshyttan är en del av dubbelspårsutbyggnaden Hallsberg-Degerön, denna del innefattar ca 5km nytt dubbelspår inklusive en  dubbelspårstunnel.

Ikonetts resursförstärker kunds projekteringsorganisation med fokus på 3D och BIM för kanalisation.

WSP - Olskroken planskildhet

I Olskroken möts Bohusbanan, Norge-Vänerbanan och Västra stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. I samma punkt ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet. Detta gör denna punkt till en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik.

En ombyggnad i Olskroken, där järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, kommer att höja kapaciteten och öka framkomlighet samt driftsäkerheten för all tågtrafik till och från de anslutande banorna. Ombyggnationen av Olskroken är en del av Västlänken.

Ikonett ansvarar för kanalisation, samordnad kabelförläggning och är även Blockledare i kunds projekteringsorganisation.